މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއް ސްކޭނަރ އަދި ދެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މި މިނިސްޓްރީއަށް އެއް ސްކޭނަރ އަދި ދެ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 24 ސެޕްޓެންބަރު 2014ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މި މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 30 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މި މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

21 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

16 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ