ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީހުގައި އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމާބެހޭ

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީހުގައި ސީލިންގ ޓައިޕް އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކުރުމަށާއި ސީލިންގ ޓައިޕް އެއަރކޮންޑިޝަން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުުން 23 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ( އަންގާރަ ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް، ވެލާނާގޭގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި، 25 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް، ވެލާނާގޭގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

21 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

16 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ