ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއަރޕޯޓުތަކުގެ ފަޔަރ ފައިޓިންގ އެންޑް ރެސްކިއު މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ  ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 28 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ 24 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

21 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

16 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ