ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

 އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމު ސްކްރީން ކުރުމަށް ސްކްރީނެއް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ (IUL)177/1/2022/21 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރަމެވެ.

29 މޭ 2022
ހޯދާ