މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މިކުންފުނިން ދޭ ޑިޒައިނަކަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތާވަލުގައިވާ ތާރީޚަށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

24 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް

02 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، 21-02# (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑްމަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

18 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ