މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ އޮފިޝަލް ދަތުރު ތަކުގައި ގެންދިއުމަށާއި، މިނިސްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އެރުވުމަށް ސޮވެނިއަރ ސަޕްލައިކުރުން

އިޢުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ އޮފިޝަލް ދަތުރު ތަކުގައި ގެންދިއުމަށާއި، މިނިސްޓްރީއިން ބާއްވާ ޙާއްޞަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިނަންނަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށާއި، މިނިސްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ސޮވެނިއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިއަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހަރަކާތް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

ބީލަން ހުށަހެޅުން/ހުޅުވުން

2 ޖޫން 2022 (ބުރާސްފަތި)

10:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ވެލާނާގެ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ބީލަންހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ ޢާންމު އިރުޝާދު، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމް ސެޓް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައި ވާނެއެވެ.

އިޢުލާނާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 31 މޭ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އެޑްރެހަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

25 މޭ 2022
ހޯދާ