ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. ކުނަހަންދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

            މިކައުންސިލުންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ލ. ކުނަހަންދޫގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤްވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަން

ގަޑި

ދުވަސް

ތަފުޞީލް

ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14:00

02 ޖޫން 2022 ގެ 14:00ގެނިޔަލަށް

ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީވުން

ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14:00

05 ޖޫން 2022

ޕްރީ ބީޑް ބައްދަލުވުން

ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14:00

07 ޖޫން 2022

ސުވާލެއްވާނަމަ ހުށަހެޅުމަށް

ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14:00

12 ޖޫން 2022

ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން

 

              ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކާއި ދެންނެވީމެވެ. 

ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް "ބިޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް" ފުރިމަކުރައްވާ މިކައުންސލްގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުމަށް

ދައްނަވަމެވެ. ނުވަތަ މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން ބިޑްރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ހުށަހެޅުމަށް ދައްނަވަމެވެ. ބީލަމާއި ގުޅިގެން ބެއްވޭ ޕްރީ ބިޑު

 ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބީލަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. މިބީލަމާއި ގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑުހުޅުވުން އޮންނާނީ 

2022 ޖޫން  12 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ށް ލ. ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. 

              ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                25 މޭއި 2022

25 މޭ 2022
ހޯދާ