މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ދިވެހިރާއްޖެ    

                                                 ނަންބަރ: (IUL) 101-AS/1/2022/115

 

އެވޯޑް ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭ

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެވޯޑް ކުރިކަން އެންގުން - މިނިސްޓްރީއަށްބޭނުންވާ އައިޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި އެންޓިވައިރަސް ލައިސަންސިންގ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައި ވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50  (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ (IUL)101-AS/1/2022/92 (24 އޭޕްރިލް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

25 މޭ 2022

 

 

 

 

25 މޭ 2022
ހޯދާ