ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ސްކުރީން ސީޓް )

                                           g   

 

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ލ.ކުނަހަންދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

               
 

މަޤާމުގެ ނަން: ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 
 

އަސާސީ މުސާރަ:  5610.00 ރ.

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)405-A/2022/27

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  15 މެއި 2022 މެންދުރު ފަހު 13:00

 
               
   

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

(IUL)405-A/2022/27 /01

37

ހަމަވޭ

   
               
 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ (އިދާރާގެ އީ-މެއިލް [email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (އިދާރާގެ ފޯނު ނަންބަރު 9995970) އަށެވެ.

 
22 މޭ 2022
ހޯދާ