ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)248-ED/248/2022/38 (26 އެޕްރީލް 2022) ގެ އިޢުލާނުން މިރަށު ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތުގެ ތަޅުން އެޅުމާއި ސިމެންތިޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފީމެވެ.

 

              ވީމާ، 26 މެއި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:15 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ސިޓީއުރައަކަށް ލައި ބަންދުކޮށް ޕްރީސްކޫލް އިމާރާތުގެ ތަޅުން އެޅުމާއި ސިމެންތި ޖެހުމުގެ އަންދާސީ ހިސާބުކަން އެނގޭގޮތައް ލިޔުއްވައިފައެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

17 މޭ 2022
ހޯދާ