މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނީފޯމު އައިޓަމްސްތައް ހޯދުމާބެހޭ

މި ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމު ފެހުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބައެއް އައިޓަމްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ބޫޓު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  1. އެންކަލް ބޫޓު (މެގްނަމް)
  2. އޮފީސް ބޫޓު
  3. ޔުނީފޯމު ބެލްޓް (ލެދަރ)
  4. ޔުނީފޯމު ފޮތި

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކަށް މި އޮފީހަށް (ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

21 ސެޕްޓެންބަރު 2014

އާދީއްތަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

28 ސެޕްޓެންބަރު 2014

އާދީއްތަ

11:00

16 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

11 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ