މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލު އާއްމުކުރުން

މިއިދާރާއަށް ވެހިކަލްއެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ:          IUL-227-ID/2022/4001 (‏14‏ އޭޕްރިލް‏ 2022) އިޢުލާން އަދި އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)227-ID/227/2022/20 (14 އޭޕްރިލް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ބީލަންތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި އިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކޮށްފައިވާނެއެވެ.

16 މޭ 2022
ހޯދާ