މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
2023 ދިރާސީ އަހަރު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދިނުމާ ގުޅޭ

އިޢްލާން

2022-2023  ދިރާސީ އަހަރު މާލޭ ސަރަޙައްދު ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 1 ށް ކުދިން ވެއްދުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ، 2022 މެއި 16 ން ޖޫން 30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި މާލޭ ސަރަޙައްދު ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ އެހެނިހެން ގްރޭޑްތަކަށް ޖާގަ ހޯއްދެވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާނީ 2022 ޖުލައި 1 ން ފެށިގެންނެވެ.

މާލޭ ސަރަޙައްދު ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ހޯއްދެވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ލިންކް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލިންކް: https://myoffice.moe.gov.mv/forms/id/2

           

15 މޭ 2022
ހޯދާ