ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން

ދަޢުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު P/CIR/2020/50-13 (09 ޑިސެންބަރު 2020) ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2022 ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް މަހުގައި މި ކައުންސިލްގައި އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު ޝާއިއުކުރީމެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

11 މޭ 2022
ހޯދާ