ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން ( ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

16 މާރިޗް 2022 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 422/422/2022/16(IUL) އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މިޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

13 މޭ 2022
ހޯދާ