ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ފިޔޯރީ ހުއްޓޭކޮޑާ އިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ކުރި އިއުލާންގެ އިސްލާހު 1

ގދ.ފިޔޯރީ ހުއްޓޭކޮޑާ އިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުން ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ 40 /2022 /422/422(IUL) (10 މެއި 2022) ގެ މައުލޫމާތު ޝީޓްގެ ލިޔުމުގެ ކުއްތައް އިސްލާހުކޮށް މިއިއުލާނާއެކު އަލުން ވާނީ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައެވެ.

ގެނެވުނު އިސްލާހުތައް:

1. ސެކްޝަން 4 ގައިވާ GH1 ބިމުގެ ސައިޒް

2. ޗެކްލިސްޓްގެ ސީރިޔަލް އަދި ރިފަރެންސް

3. ސެކްޝަން 2 ގެ 31 ވަނަ މާއްދާ 

 އެހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަމެވެ.

12 މޭ 2022
ހޯދާ