ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ބަހަން ހުށަހަޅާ ހިއްސާގެ ފައިދާ.

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ބަހަން ހުށަހަޅާ ހިއްސާގެ ފައިދާ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 65.00ރ (ފަސްދޮޅަސް ފަސް ރުުފިޔާ ) ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް، 12 މެއި 2022 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ޙިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

                                11 ޝައްވާލް 1443

                                12 މެއި 2022

 

12 މޭ 2022
ހޯދާ