ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2022/114

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

GSRF-PSM DRA Pro/2022/35

 

 

 

އިޢުލާން

  • ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

100 މީހުންގެ ރިފްރެޝްމަންޓް 20 މެއި 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހު

 

ނޯޓް: ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ބުފޭ ސްޓައިލަށެވެ. އަދި ބޮލަކަށް ޖީ އެސް ޓީ އާއެކު 65.00 ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުނުވާގޮތަށް މެނޫގައި ހިމެނޭއައިޓަމްތައް އެނގޭނެގޮތަށް ކޯޓޭޝަންގައި ހިމަނައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ރިފްރެޝްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންވީ ތަން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ)

ތާރީޚް: 20 މެއި 2022 (ހުކުރު)

ގަޑި: ރޭގަނޑު 21:00

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 މެއި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  12:00 ކުރިން ދީފައިވާ މެއިލް އަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯޓޭޝަން މެއިލްކުރާނީ: [email protected]

                 11 ޝައްވާލް 1443

                 12 މެއި 2022

12 މޭ 2022
ހޯދާ