ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއެޖެންސީގެ ބައެއް ސެންޓަރުތަކާއި ސެކްޝަންތައް ހިންގަމުންދާ (ގ.ގްރީންގޭ) ގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތްކުރުން.

   ނަންބަރު: IUL)434-PRC/434/2022/122)   

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މިއެޖެންސީގެ ބައެއް ސެންޓަރުތަކާއި ސެކްޝަންތައް ހިންގަމުންދާ (ގ.ގްރީންގޭ) ގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް، ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް، މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

17 މެއި 2022 (އަންގާރ)

10:00

(މެންދުރުކުރި)

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ، މާލެ (ގ. ގްރީންގެ / އަލިކިލެގެފާނު މަގު / މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

22 މެއި 2022 (އާދިއްތަ)

11:00

(މެންދުރުކުރި)

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ، މާލެ (ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގް / ދެވަނަ ފަންގިފިލާ  / ގުރާބުތުނޑި ހިނގުން / މާލެ / ދިވެހިރާއްޖެ)

              

               މި އިއުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މައުލޫމާތުދޭ ސެޝަން އަށް ހާޒިރުވެ، ދަފްތަރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

12 މޭ 2022
ހޯދާ