މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ތިލަފުށީގައި، މި ކުންފުނީގެ ހައިޑްެރޯ ޓެސްޓް އަދި ޖެންސެޓް އިމާރާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 24 މާރިޗު ގައި ކުރެވުނު އިއުލާން (އިއުލާން ނަންބަރު (MGPL-I/PD/2022/06 ) ބާތިލްކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮަައްދޭނެ ފަރާތެެެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

އިޢުލާން

ކ.ތިލަފުށީގައި، މި ކުންފުނީގެ ހައިޑްެރޯ ޓެސްޓް އަދި ޖެންސެޓް އިމާރާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 24 މާރިޗު ގައި ކުރެވުނު އިއުލާން (އިއުލާން ނަންބަރު (MGPL-I/PD/2022/06 ) ބާތިލްކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮަައްދޭނެ ފަރާތެެެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލްއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެން   މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

14 މޭ 2022 ވާ ހޮނިހިރި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް   (މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނ ކ.ތިލަފުށީ، މޯލްޑިވްގޭސް ސައިޓް)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

19 މޭ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  10:00 އަށް (އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑްސެންޓާރ 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

 

ނޯޓް:

  • އަގު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ މިކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބީލަންތަށް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ޢިއުލާން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335614 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް އަށެވެ.
  • މި އިޢުލާނާއިއެކު ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

11 މޭ 2022،

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

11 މޭ 2022
ހޯދާ