މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL)30-A2/30/2022/151 (27 އޭޕްރީލް 2022) އިޢުލާނުން ނީލަން ކިއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  ތަކެތީގެ އަގަށާއި ލިސްޓަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރިކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.  

11 މޭ 2022
ހޯދާ