ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އެޕްރީލް 2022

 (IUL)196-C/1/2022/30 :ނަންބަރު                                                   

 

                    ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން – އެޕްރީލް 2022

 

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު މި އޮފީހުން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޙިދުމަތާ ގުޅޭ ތަފްސީލެވެ.

 

                                   09 ޟައްވާލު 1443

10 މޭ 2022
ހޯދާ