ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު، ކ. ގުރައިދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންެގެ މަރުކަޒގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

`
 
ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

މިމަރުކަޒުގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. މިތަކެތި ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 15 މެއި 2022 ވާ އާދިއްތަ

ދުވަހު 16:00 ގައި މިމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. އަދި މިތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް މިޢިއުލާނާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުން ތަކެތި

ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން ނިމޭތާ 02 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމުގެ ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި އެތަނުން ނަގައި ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ

10 މޭ 2022
ހޯދާ