ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

 

ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 411-B/IUL/2022/22 (19 އެޕްރީލް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 19 މެއި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، 16 މެއި 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން [email protected]  އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

               މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                        08  ޝައްވާލް  1443 

                        09  މެއި     2022        

09 މޭ 2022
ހޯދާ