މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (އޭޕްރިލް 2022)

އިޢުލާން

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (އޭޕްރިލް 2022)

          ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރ:  P-CIR-2020-50-13 (09 ޑިސެމްބަރ 2020) ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކުރީމެވެ.          

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 6540063 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

07 ޝައްވާލް 1443

08 މެއި 2022

08 މޭ 2022
ހޯދާ