ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2010، 2011 އައި 2012 ވަނަ އަހަރު ސިނާއީ މަސައްކަތައް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކާއިގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހޯދުމާއިގުޅޭ

            2010، 2011 އަދި 2012 ވަނަ އަހަރު ވަންދޫއިން ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކާއިގުޅޭ ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިބިންތަކާއިގުޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް (ބިމުގެ އެއްބަސްވުން / ސިޓީ) ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިކަމުގެ މައުލޫމާތު 16 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

               މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

28 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ