ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އިސްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ 

 

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓު އިސްލާހުކޮށް އާންމުކުރުން 

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: GS-74/GS-74/2022/9 (6 އޭޕްރީލް 2022) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ގެ  މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ (A2) ޝީޓް ޢާންމުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ  [email protected]  އަށެވެ.

28 އޭޕްރީލް 2022

28 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ