ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 38 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އާންމުކުރާ ފޯމް

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު:

4 ވަނަ ދައުރުގެ 38

ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް:

ކުއްލި ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޙް:

25 އޭޕްރީލް 2022

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ގަޑި:

11:33

 

ނިންމުންތައް

  1. ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެކޭޖް 6 ގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓެޑް ބަޖެޓްކަމުގައިވާ 172632.97 (އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ދެހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ދެރުފިޔާ / ނުވަދިހަ ހަތްލާރި) ކައުންސިލުން ނެގުމަށްފަހު ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއުލާނުކޮށް ކައުންސިލުން ކުރިޔައްގެންދިއުމަށާއި އަދި މިހާރުހެދިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ސަރވޭއަކީ އަޕްޑޭޓެޑް ސަރވޭއެއްކަމަށާއި ކުޑަމަސައްކަތަކުން ސަރވޭ ނިންމާލެވިދާނޭކަމަށް ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ތާރީޙްގެ ކުރިން އެންގުމަށް ނިންމުނު.

 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ