ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 37 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އާންމުކުރާ ފޯމް

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު:

4 ވަނަ ދައުރުގެ 37

ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް:

އާއްމު ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޙް:

20 އޭޕްރީލް 2022

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ގަޑި:

11:05

 

ނިންމުންތައް

  1. ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ޑިޒައިންކުރުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް ކުރިޔައްގެންދިއުމަށްނިންމާ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 6000 (ހަހާސް) ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށާއި ރައްޔިތުން ނިންމާފައިވާ ގޮތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވި 100000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއިން ޑިޒައިންކުރުމުގެ ހަރަދާއި ފާކު އެޅުމުގެ ހަރަދުތައް ނިންމުމަށް.

 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ