ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނިކޮއްޓަށް ކުނިގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                    ނަންބަރު: (IUL)405-A/2022/26

އިޢުލާން

 

ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ ދަޢުވަތު

ކުނިކޮއްޓަށް ކުނިގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކުނިކޮއްޓަށް ކުނިގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ (IUL)405-A/2022/23 20 20އޭޕްރީލް 2022ގެ އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން 3 ކޯޓޭޝަން ހަމަ ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން އާންމުކުރީމެވެ.

ލ.ކުނަހަންދޫގެ ގޭގެއިން ކުނިނަގައިގެން ކުނިކޮއްޓަށް ގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން ހުށައެޅޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 މިމަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށައަޅަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 28  އޭޕްރީލް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00އަށް މި ކައުންސިލަށް ހާޒިރުވެ މަސައްކަތުގެ ކޯޓޭޝަން ހުށައަޅައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 ކޯޓޭޝަނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

 

 1. ކޯޓޭޝަން ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 3ފަރާތަށް ވުރެ މަދު ނަމަ އިތުރު އިޢުލާންކުރުމެއްނެތި ކައުންސިލުން 3 ފަރާތެއްގެ އަތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން މަސައްކަތް ވަކި ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 2. މި މަސައްކަތަށް ކޯޓޭޝަން ހުށައެޅޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު (18/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 3. ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ހުށައެޅޭނީ 1 ކޯޓޭޝަނެވެ.
 4. ކުނިނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލ.ކުނަހަންދޫގެ ގޭބަސީތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ދައްކާ 88 ގޭބަސީއިންނެވެ.
 5. ގޭގެއިން ކުނިނަގައިގެން ކުނިކޮއްޓަށް ގެންދަން ވާނީ ކައުންސިލުން އަންގާ ގަޑިތަކެއްގައެވެ.
 6. ގޭގެއިން ކުނިނަގައިގެން ކުނިކޮއްޓަށް ގެންދާކުނި ނައްތާލަނީ ކައުންސިލުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
 7. ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގޭގެއިން ކުނި ނަގަންވާނެއެވެ.
 8. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 9. ކުނި ނަގަންވާނީ ބައިބައި ވަކިންނެވެ. (ބިއްލޫރި ،ދަޅު، ދަގަނޑު، އަންދާކުނި، ބަދިގޭ ކުނި ) އަދި ކުނި ކޮއްޓަށް ކުނި އަޅަންވާނީވެސް ބައިބައި ވަކިންނެވެ.
 10. މިމަސައްކަތަށް ކަޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް ފަށާތާރީހުން ފެށިގެން މީލާދީ 5 (ފަސް މަސް ) ދުވަހެވެ.
 11. މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ފަށަންވާނީ މި ކައުންސިލާއިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 12. އުޖޫރަ ދެވެނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއް ނިމުމުންނެވެ. އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ ކޯޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށް މަހެއްގެ މައްޗައް ހުށައަޅާއަގެކެވެ.

ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

 1. ކޯޓޭޝަން
 2. ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް

                             

 

 

26 ރަމަޟާން 1443

27 އޭޕްރިލް 2022

27 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ