މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. މިލަންދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދިނުން

އިޢުލާން

 

ށ. މިލަންދޫ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދިނުމާ ގުޅޭ

                  މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)284-ED/284/2022/21 (25 އޭޕްރީލް 2022) އިޢުލާނުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީ ބަންދުދުވަހެއް ހިމެނިފައިވާތީ މިއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، ށ. މިލަންދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2022 މެއި 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އިޢުލާނާއިއެކު ހީރަސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިކައުންސިލުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން ނުވަތަ 6540063 ނަންބަރ އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

26 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ