ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: (ILU) F13-HC/2022/01 ބާޠިލް ކުރުމާއި ގުޅޭ

         މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: (ILU) F13-HC/2022/01 (13 ޖެނުއަރީ 2022) ވަނީ ބާތިލުކުރެވިފައެވެ.

         ވީމާ، ނަމްބަރު: (ILU) F13-HC/2022/06 (18 އޭޕްރީލް 2022) 01 އެޓެންޑެންޓް ހޯދުމަށް އަލުން ޢިއުލާނު ކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ