މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
2014 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުން

މިމިނިސްޓްރީގެ IUL)88-PS/88/2014/48)ފ(24 އޮގަސްޓު 2014)ގެ އިޢުލާނަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ ތާރީޚު ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. އަދި ހަފްލާގެ ސެޓަޕް، ސަޤާފީ ހަރަކާތް، މިއުޒިކް ބޭންޑަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ވީމާ، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީޚު ފަސްކޮށް 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

09 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ