މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (މާރޗް 2022)

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (މާރޗް 2022)

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ނަންބަރ: 13-P-CIR-2020-50 (09 ޑިސެމްބަރ 2020) ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ‏މާރޗް މަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާއްމުކުރީމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6540400 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

‏09‏ ރަމަޟާން‏ 1443

‏10‏ އޭޕްރިލް‏ 2022

10 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ