މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

މާލެ ސޭލްސް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

-/6000 އާއި -/7000 ރ އާ ދެމެދު

މުސާރަ:

މުސާރައިގެ އިތުރުން ކޮއްތުފައިސާ އާއި، އެހެނިހެން އެލަވަންސާއި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އިނާޔަތްތައް:

- ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިން މަދުވެގެން 4 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން، ނުވަތަ

- ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 1 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

- ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން

- ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ މީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

- ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން އަންނަ އޯޑަރުތައް ނެގުމާއި ޑްރައިވަރުންނަށް އޯޑަރު ޕާސްކުރުން

- ކޭޝްބިލް، ކުރެޑިޓް ބިލް އަދި ޑެލިވަރީ ސްލިޕް ހެދުން

- ގުޑްސް ރިސީވްޑް ނޯޓު އަދި ގުޑްސް ޑިލިވަރީ ނޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

- ކަސްޓަމަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި އެހީފޯރުކޮށްދިނުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ އަދި ވަނަވަރު

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓު ތަކުގެ ކޮޕީ

- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެތަނަކުން ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހުޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ 02-19، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:career@maldivegas.com

ސިޓީ ފޮނުވާނީ:

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ