މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިން ވަގުތީ ގޮތުން ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ؛

                              

                            ނަންބަރު: WDC/IUL/2022/20

 

އިޢުލާން

 

"އަންހެނުންގެ އުފާ" ބިން ވަގުތީ ގޮތުން ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ؛

 

ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަންހެނުންގެ އުފާ ބިން އެންމެ ބޮޑުއަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 9 މަސްދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޭޕްރީލް 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި "އަންހެނުންގެ އުފާ ބިން ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ" މިހެން ލިޔަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލެވޭނީ އެންމެ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 9538121 / 7449081 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

4 ރަމަޟާން 1443

05 އޭޕްރީލް 2022

 

 

               

05 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ