މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (މާރިޗު 2022)

އިޢުލާން

 

 

 

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (މާރޗް 2022)

 

          ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރ:  P-CIR-2020-50-13 (09 ޑިސެމްބަރ 2020) ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްމަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކުރީމެވެ.          

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 6540063 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

05 އޭޕްރިލް 2022
ހޯދާ