ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޅުވެރިން ( ކޮންޓްރެކްޓަށް)

އިޢުލާން ނަންބަރު 332/2014/ADM -60 ގެ އިޢުލާނަށް ކެނޑިޑޭޓުން ލިބިފައިނުވާތީ މިދަންނަވާ މަޤާމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވައިލަމެވެ.

މަޤާމު: ފަޅުވެރިން ( ކޮންޓްރެކްޓަށް)

ޢަދަދު:2

ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު: 12 މަސްދުވަސް

އަސާސީ މުސާރަ: -/3،600 ރުފިޔާ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: އެސްޓީއޯގެ އަމިއްލަ އުޅަނދުފަހަރުގައި ނުވަތަ މެނޭޖްކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި

އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް:

 * އިތުރު އެލަވަންސް:

- ފުޑް އެންޑް ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް: -/350 ރުފިޔާ

- ކޮންޓްރެކްޓް އެލަވަންސް: -/720 ރުފިޔާ

* އޯވަރ ޓައިމް އެލަވަންސް: ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އޯވަރ ޓައިމް އެލަވަންސް ދޭވޭނެއެވެ

* ޕެންޝަން  

* އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް: ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/55 ރުފިޔާ

* މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (ޕްރޮބޭޝަނަށްފަހު)

މަޤާމްމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

*  ކާގޯ ލޯޑިންގާއި ޑިސްޗާޖްކުރުމުގެ ކަންތައް މޮނީޓަރކުރުން.

* ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

* ގްރޭޑް 7 ގެ ފެންވަރުހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން.

* މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާހުރި މީހެއްކަމުގައިވުންެ.

* ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 8 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 12:30ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް، މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 http://www.stomaldives.com/downloads/އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް:

ނޯޓް:

އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި މަޤާމަށް މުވައްްޒަފުން ހޮވާނީ، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުއަށް ބަލާފައި، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.

ވަޒީފާ  ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް/ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.

އެޑްރެސް:

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ ހެޑް އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާފަންނު، މާލެ – 20345

ފޯން:3344347/3344261  ފެކްސް: 3344041   ވެބްސައިޓް: www.stomaldives.com

01 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ