ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ-2 ޝީޓް

މި އިޢުލާންވަނީ 20 އޭޕްރިލް 2022 13:03 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


މިސްކޫލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ނިމިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ 2 ޝީޓް ޢާންމުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކުން މިއޭ 2 ޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 31 މާރޗް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:00ގެ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .[email protected] ، ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ.

29 މާރިޗު 2022
ހޯދާ