ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

މިސްކޫލުން 24 ފެބްރުއަރީ 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL/GS211/2022-A02 ގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.  

މިޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 22 މާރޗް 2022ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 9:00ގެ ކުރިން ޝަކުވާ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ. 

20 މާރިޗު 2022
ހޯދާ