މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.ދުވާފަރު 15.15 ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެހޭ

 

އިޢުލާން

 

                        ރ.ދުވާފަރު 15.15 ނަމްބަރުގޭ ރ. ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ ޤާސިމް އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ގުލްއަލާގެ އަލްފާޟިލާ ހާޖަރާ ޙަސަން އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލާ ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު އަދި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަޙްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމަށްއެދި މި އިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިގޭ އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމުގެ ކުރިން މިގެއާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަދި ޝަކުވާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރީއަތަށް މިގެއާއިބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަފައިވާނަމަ 2022 މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ސުންމިނެޓް ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އެކަން އެންގެވުން އެދެމެއެވެ.

                      މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަދަ ކަމެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ،  އެފަދަ ކަމެއްނެތީ ކަމަށް ބަލައި ރ.ދުވާފަރު 15.15 ނަމްބަރުގޭ ރ. ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ ޤާސިމް އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒަކަރިއްޔާ އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ގުލްއަލާގެ އަލްފާޟިލާ ހާޖަރާ ޙަސަން އާއި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލާ ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު އަދި ރ.ކަނދޮޅުދޫ ޖަޒީރާ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަޙްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

                                

                                 17 ޝަޢުބާން      1443

                                 20 މާރޗް        2022

20 މާރިޗު 2022
ހޯދާ