ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 4 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 4 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

 

މިއީ، ހދ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި، 4 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް 2 އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމު ދަޢުވަދު ދިނުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާނެވެ.  

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓް ފުރުއްވުމަށް ފަހު 20 މާރިޗް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 28 މާރިޗު 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިހޮސްޕިޓަލުގެ [email protected]  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ތިރީގައި ދެންނެވެފައިވާ ތާރީޚު ތަކުގައި މި ހޮސްޕިޓަލް މީޓިންގ ރޫމް ގައެވެ.

  • ·         މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

-          29 މާރިޗު 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

 

  • ·         ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުން

-          04 އެޕްރީލް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

20 މާރިޗު 2022
ހޯދާ