ޑރ. ޢަބްދުއް ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިހޮސްޕިޓަލުގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު މި ޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަމްބަރ

ޑެންޓަލް އޮފިސަރ

(IUL)ASMH-HRMS/ASMH/2022/11

 

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ [email protected] 20 މާރޗް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް     

އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 މާރިޗު 2022
ހޯދާ