މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ގދ.ތިނަދޫ އަދި ޏ.ފުވަމުލަކު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިކަލް އިންސްޓްރުމަންޓްސް، އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި އެކްސެސަރީޒް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)13-K/13/2014/186)ފ(22 މޭ 2014) އިޢުލާނާއި އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބީލަންތައް، ވެރިފަރާތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

28 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ