ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

މި ސްކޫލުން 09 މާރިޗު 2022 ގައި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާމުކޮށް ކުރި GS-91/IUL/2022/03 ނަންބަރ އިޢުލާން ގައި ސުންގަޑިއަކަށް ފާއިތުވެ ގޮސްފައިވާ ތާރީހެއް ޖެހިފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާމްކޮށް އެންގުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

10 މާރިޗު 2022
ހޯދާ