ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

މި ސްކޫލުން 09 ފެބުރުއަރީ 2022 ގައި ދިވެހިޓީޗަރއެއް ހޯދުމަށް ކުރި GS-91/IUL/2022/01 ނަންބަރ އިޢުލާން ފުރިހަމަ ނުވާތީ މި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މި ސްކޫލަށް ދިވެހި ޓީޗަރ އެއް ހޯދުމަށް މިހާރު  ވާނީ އަލުން އިޢުލާން ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ މިކަން އާމްކޮށް އެންގުމުގެ ގޮތުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

10 މާރިޗު 2022
ހޯދާ