ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅުއްވޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް

އިޢުލާނު

މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގުޅުއްވޭނެ ފޯނު ނަންބަރުތައް

މިއޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅުއްވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކުން ގުޅުއްވޭނެކަން، އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

Telephone Numbers

ގުޅޭނޭ ނަންބަރުތައް

Reception

3323776

3323470

ރިސެޕްޝަން

Fax

3320911

ފެކްސް

email address

[email protected]

އީމެއިލް އެޑްރެސް

Hotline

7993776

ހޮޓްލައިން

28 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ