މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައޯ-މެޓްރިކް ފިންގަރ ރީޑަރ އެޓެންޑަންސް 02 މެޝިން ގަތުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

      މިއޮތޯރިޓީއަށް ބައޯ-މެޓްރިކް ފިންގަރ ރީޑަރ އެޓެންޑެންސް 02 މެޝިން ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން 13 އޮގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL)202-A/1/2014/75) އިޢުލާނަށް އެދެވޭ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު މިތަކެތި ގަތުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

      ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 02 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 07 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

      އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

30 ޝައްވާލު 1435     

26 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ