ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޯން ޕެސިންޖަރ ބަހެއް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

        ހދ.ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް 20 އާއި 30 އާ ދެމެދުގެ އެއަރކޯން ޕެސިންޖަރ ބަހެއް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 02 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް، ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 07 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

        އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

30 ޝައްވާލު 1435

26 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ