ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރ ވެހިކަލަށް ބޭނުންވާ ޓަޔަރާއި ފިއުލް ޕަމްޕް ހޯދުމާބެހޭ

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރ ވެހިކަލަށް ބޭނުންވާ ޓަޔަރާއި ފިއުލް ޕަމްޕް ހޯދުމާބެހޭ

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)448-ASS/I/2014/50) އާ ގުޅިގެން ލިބުނު އަންދާސީހިސާބުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކުރީމެވެ. ވީމާ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރ ވެހިކަލަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުުން 2 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ( އަންގާރަ ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް، ވެލާނާގޭގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި، 10 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް އޮފީސް، ވެލާނާގޭގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

4 ޓަޔަރު ޓިއުބްލަސް ، 395/85R , 20 XZL ( ފަޔަރ ވެހިކަލް ސްކޭނިއާ )

2 ފިއުލް ޕަމްޕް ( ފަޔަރ ވެހިކަލް ކާމައިކަލް )

30 ޝައްވާލު 1435

26 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ